top of page

żurawie przewoźne i przenośne

 

ŻURAW PRZEWOŹNY I PRZENOŚNY

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
• Ukończony 18 rok życia,
• Stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest :
• Przekazanie informacji o budowie i eksploatacji żurawi przenośnych.
• Nauczenie bezpiecznej, zgodnej z przepisami obsługi żurawi przenośnych
• Przygotowanie do końcowego egzaminu nadającego uczestnikom uprawnienia do prowadzenia pojazdu

Po zakończonym kursie, uczestnicy zdają egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
Po ukończeniu usługi szkoleniowej uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:
Posiadał wiedzę na temat:
• dozoru technicznego
• urządzeń transportu bliskiego
• budowy urządzeń
• eksploatacji
Znał i rozumiał:
• przepisy BHP
Posiadał umiejętność:
• prowadzenia i obsługi żurawi

Kurs obejmuje:
• Część teoretyczną szkolenia (24 godzin)
• Część praktyczną szkolenia (10 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
• Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie firmy.
• Zajęcia prowadzi doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych trenerów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Zapewniamy pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.

Forma realizacji szkolenia :
Zajęcia realizowane w formie kursu

Wykaz materiałów i środki dydaktyczne:
Materiały biurowe, prezentacje multimedialne, tablica, papier, materiały piśmienne, materiały papiernicze, laptop, rzutnik do przedstawiania prezentacji

Metody szkoleniowe:
Wykład, prezentacja multimedialna, instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

 

Ewaluacja:
Ankiety monitorujące na początku i końcu szkolenia, test sprawdzający wiedzę końcową

Dokumenty dla uczestników:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat UDT

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są na terenie naszego ośrodka w Nowym Sączu. W przypadku większych zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania kursu w dowolnym miejscu na terenie całej Polski.

Uwaga:
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, trenerami w siedzibie naszej placówki po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)
W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

bottom of page