top of page

Szkolenia BHP i P.Poż

 

 

 

SZKOLENIA BHP . SZKOLENIA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

 

Obowiązek poddania pracownika szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy. Zgodnie z tym aktem pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji albo potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów o raz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest zobowiązany przede wszystkim zapewnić mu przeszklenie w zakresie bhp oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie .

 

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane głosi artykuł 2373 § 21 kodeksu pracy.

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:
• osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
• pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
• pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
• dla pozostałych osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Celem szkolenia jest:
• nabycie przez uczestnika umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób,
• poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
• zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy.

Kurs obejmuje:
• instruktaż ogólny (3 godzin *))
• instruktaż stanowiskowy (czas trwania w zależności od stanowiska)
• teoretyczny test (sprawdzian wiedzy)

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 min.

Forma realizacji szkolenia:
Zajęcia realizowane w formie instruktażu

Metody szkoleniowe:
Instruktaż

Ewaluacja:
Test sprawdzający wiedzę końcową

Dokumenty dla uczestników:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Uwaga:
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

SZKOLENIA P.POŻ

 

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:
• dla pracowników
• pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

Celem szkolenia jest:
• Głównym celem szkoleń PPOŻ jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka które się z nimi wiąże.
• Szkolenia PPOŻ pomagają wykształcić prawidłowe wzorce działania, uczą jak się zachować w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pracowników.

Kurs obejmuje:
• teoria (3 godziny *))
• ćwiczenia ( 1 godzinę *))

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 min.

Forma realizacji szkolenia:
Zajęcia realizowane w formie instruktażu

Metody szkoleniowe:
Instruktaż, okaz , ćwiczenia

Dokumenty dla uczestników:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

Uwaga:
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

Who Are We
bottom of page