top of page

suwnica specjalnego przeznaczenia

SUWNICE, WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
• Ukończony 18 rok życia,
• Stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest :
• Nauczenie bezpiecznej, zgodnej z przepisami obsługi suwnic
• Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Po zakończonym kursie, uczestnicy zdają egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego

Po ukończeniu usługi szkoleniowej uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:
posiadał wiedzę na temat :
• dozoru technicznego
• urządzeń transportu bliskiego
• maszynoznawstwa
• eksploatacji
znał i rozumiał :
• obowiązki operatora suwnic
• przepisy BHP
posiadał umiejętność:
• prowadzenia i obsługi suwnic zgodnie z przepisami

 

Kurs obejmuje:
• Część teoretyczną szkolenia (42 godzin).
• Część praktyczną szkolenia ( 20 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
• Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie firmy.
• Egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego po zakończonym kursie.
• Zajęcia prowadzi doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych trenerów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Zapewniamy pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.

 

Forma realizacji szkolenia:
Zajęcia realizowane w formie kursu

 

Wykaz materiałów i środki dydaktyczne:
Skrypt, materiały biurowe, prezentacje multimedialne, tablica, papier, materiały piśmienne, materiały papiernicze, laptop, rzutnik do przedstawiania prezentacji

 

Metody szkoleniowe:
Wykład, prezentacja multimedialna, instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

 

Ewaluacja:
Ankiety monitorujące na początku i końcu szkolenia, test sprawdzający wiedzę końcową

 

Dokumenty dla uczestników:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat UDT

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są na terenie naszego ośrodka w Nowym Sączu. W przypadku większych zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania kursu w dowolnym miejscu na terenie całej Polski.

 

Uwaga:
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, trenerami w siedzibie naszej placówki po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

 

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

bottom of page