top of page

Koparka Jednonaczyniowa klasy I

 

Koparka jednonaczyniowa klasy I

Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia:

 • Maszyny do robót ziemnych

Nazwa specjalności: Koparki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa I

Cena : 

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.

 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Miejsce realizacji kursu:

Nowy Sącz ul. Węgierska 188,

Czas trwania: 

 • Kurs podstawowy - 41 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które posiadają uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończyły szkolenie w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).

 • Kurs jednoetapowy - 175 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które zamierzają odbyć jednoetapowo szkolenie w zakresie I klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O, M.SI-1/III i M.SI-1/I).

Uwaga! Ze względu na duży zakres treści nauczania dla kursu jednoetapowego oraz zwiększenie skuteczności w ugruntowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych zalecamy w pierwszej kolejności odbycie szkolenia w ramach III klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 16 godz.

 • Kurs jednoetapowy - 68 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 25 godz. dla grupy 10 osób.

 • Kurs jednoetapowy - 107 godz. dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje moduły:

 • M.SI-1/I - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Program kursu jednoetapowego obejmuje moduły:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.

 • M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

 • M.SI-1/I - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym lub weekendowym.

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.

 • Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości koparek jednonaczyniowych.

 • Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.

 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.

 • Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.

 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

 • Znajomości rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy stosowanych w koparkach jednonaczyniowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

 • w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane jest posiadanie uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).

bottom of page