top of page

wózek ogólnego przeznaczenia

 

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
• Ukończony 18 rok życia,
• Stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest :
• praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych.
• przygotowanie słuchaczy do końcowego egzaminu nadającego uczestnikom uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

Absolwent kursu posiada wiedzę na temat:
• dozoru technicznego
• urządzeń transportu bliskiego
• typów stosowanych wózków jezdniowych
• budowy wózków jezdniowych podnośnikowych ładunkoznastwa


Absolwent kursu zna i rozumie:
• obowiązki operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
• obowiązki operatora w czasie pracy z wózkiem
• przepisy BHP


Absolwent kursu posiada umiejętność:
• bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia
• prowadzenia i obsługi wózka jezdniowego

Zakres uprawnień:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego kat. [II WJO]

Kurs obejmuje:
• Część teoretyczną szkolenia (34godzin).
• Część praktyczną szkolenia (10 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).
• Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie firmy.
• Zajęcia prowadzi doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych trenerów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Zapewniamy pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.

Forma realizacji szkolenia :
Zajęcia realizowane w formie kursu

Wykaz materiałów i środki dydaktyczne:
Materiały biurowe, prezentacje multimedialne, tablica,papier, materiały piśmienne, materiały papiernicze, laptop, rzutnik do przedstawiania prezentacji

Metody szkoleniowe:
Wykład, prezentacja multimedialna, instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Ewaluacja:
Ankiety monitorujące na początku i końcu szkolenia, test sprawdzający wiedzę końcową

Dokumenty dla uczestników:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat UDT

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są na terenie naszego ośrodka w Nowym Sączu. W przypadku większych zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania kursu w dowolnym miejscu na terenie całej Polski.

Uwaga:
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)
W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

bottom of page